Válalási feltétel:

1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: eAutósikola (Kajtár Norbert e.v.) Címe: 6600 Szentes, Pacsirta u. 8. Telefonszáma: 30/299-1086, E-mail: kajtarn@hotmail.com, honlap: www.ejogsi.com

2. CÉGFORMA: Egyéni Vállalkozó

3. Nyilvántartási szám: 50055342, Adószám: 67321430-1-26 Bank: OTP Bank, Számlaszám: 11773353-40361842-00000000

4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Kajtár Norbert Telefonszáma: 06-30/299-1086, E-mail: kajtarn@hotmail.com

5. AZ ÜGYFÉLFOGADÓ CÍME: 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 32. tel: 30/270-2068, kajtarn@hotmail.com Az ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő- Csütörtük: 13:00 - 14:30, Péntek 13:00 - 14:00 16:00-17:00  

6. A TELEPHELYEK CÍME: -

7. A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA
a) A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Az eAutósiskola „AM”, „A”, „B” „C” „A1”, A2” kategóriákban, továbbá "B96" „BE” „CE” kombinált kategóriás tanfolyam esetében teljes képzési szolgáltatást biztosít, mely elméleti és gyakorlati részekből áll.  A teljes képzési szolgáltatáshoz szükséges gyakorlati oktatást a tanulók számára aképző szervvel kötött szerződés alapján biztosítja. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek. Csak azt a jelentkezőt vesszük fel képzésre, aki a feltételeknek megfelel.
b) Nyomtatványok kitöltése: A jelentkezési lapot a tanuló tölti ki az ügyintéző segítségével, melyet a tanuló aláírásával hitelesít. Javasoljuk, hogy internet-hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink az ugyfelkapu.nkh.hu oldalon otthon töltsék ki jelentkezési lapjukat, majd a kinyomtatott példányt és szükséges irataikat hozzák be ügyfélfogadónkba, ahol átvesszük és továbbítjuk a vizsgaközpont felé. Ezzel jelentősen lerövidül az ügyintézés.(Figyelem: Az elektronikus jelentkezési lapra Pontosan kell az igazolványokban szereplő adatokat beírni!)
d) Tandíjbefizetés: Készpénzzel az iskolánk ügyfélszolgálati irodáiban, vagy átutalással a képző szerv bankszámlájára lehetséges.
e) Vizsgadíj befizetése: az alapvizsgákat kizárólag iskolánk ügyfélszolgálati irodáiban lehet befizetni. A pótvizsgadíjakat a képző szervnél lehet befizetni, de az esetleges elméleti pótvizsgadíjat Szegeden a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Dél- alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztályán, valamint Békéscsabán a a KAV Közlekedési Alkalmassági é Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Dél- alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, akár rögtön a sikertelen vizsga után, a következő vizsga időpontjának egyeztetésével is lehet rendezni.

8. AZ ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KATEGÓRIÁNKÉNT
a) Egészségi alkalmasság: Jelentkező köteles az elméleti vizsgáig az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés). „A” , „B” „A1”, A2” kategóriák, továbbá „BE” kombinált kategória esetében 1. csoportú orvosi alkalmasság szükséges, „C”, „D” kategóriák és „CE” kombinált kategória esetében pedig 2. csoportú orvosi alkalmasság szükséges az elméleti vizsgára való bocsátáshoz. „AM” és „T” kategória esetében nem szükséges orvosi alkalmassági vélemény.
b) Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra, ill. a vizsgák letételéhez általában nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során vagy egyébként azt elrendelték. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie az 5. sikertelen gyakorlati vizsga utáni vizsga letételéhez.

9.1. A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI KATEGÓRIÁNKÉNT
a/1) Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort,

„AM” 14 év, "A/1" 16 év, „A2” 18 év, "A” 24 év (előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában),

„A” 20 év (legalább kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében),

"B" 17 év,

„BE” 18 év,

„C” 21 év,

„CE” 21 év,

„T” 16 év,

„D” 24 év betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

a/2) A „C” , a „CE”, kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a „D” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek – az a/1, pontban meghatározott életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.”


b) Elméleti vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a képző szerv által kiállított igazolást a vizsgaközpont részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet. - megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, - nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud, - a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül – a „K” kategóriás jármű vezetője kivételével – a jogszabályban előírt életkornál - tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb, - közoktatási intézmény által végzett képzés esetén legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, - a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, - a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. - Az elméleti vizsgára való bocsátás további feltétele az elméleti tanfolyam és vizsga díjának maradéktalan befizetése a képző szerv felé, valamint a képző szerv által díjmentesen szervezett elméleti házi vizsgán megfelelt minősítés megszerzése. A házi vizsgán megfelelt minősítést kap, aki egy adott házi vizsga alkalmával minimum 3 teszt kérdéssort végig kitölt és ebből legalább 50%-ban megfelelt eredményt ér el. Tanulót csak „megfelelt” házi vizsga minősítés után bocsátunk elméleti vizsgára. Ettől eltérést csak az iskolavezető engedélyezhet. Sikertelen házi vizsga esetén a tanuló korlátlan számban díjmentesen további házi vizsgát tehet. - A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes, ha a vizsgázó az adott kategóriához, kategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.


c) Iskolai végzettség: a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon a tanuló köteles nyilatkozni. A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján az alábbiak szerint köteles igazolni a közlekedési vizsgaközpont részére. Az alapfokú iskolai végzettség igazolható: - személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, - az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti példányával, vagy a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, vagy külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar vizsgaközpont által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, vizsgaközponti bizonyítvánnyal, vizsgaközponti igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.


d) A fentieken túl is kizárólag az bocsátható elméleti vizsgára, akinek: - „C” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van; - „D” kategóriás vizsgához „B” és „C” kategóriára érvényes vezetői engedélye van; - a kombinált kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára, kategóriájára érvényes vezetői engedélye van, és a külön jogszabályban meghatározott kezdő vezetői minősítés megszűnt. Érvényes vezetői engedély helyett – a képzés és a vizsgáztatás tekintetében – egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési vizsgaközpont által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani. B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezőknek csökkentett elméleti és gyakorlati óraszámokkal biztosítunk képzést A1 kategóriára.


e) Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben kell (pl. Külföldi állampolgár az illető, vagy korábban szabálysértést követett el, ill. eltiltás alatt áll stb.)

f) Nem magyar állampolgárok esetében a vezetői engedély kiadásához 6 hónapos tartózkodási engedély szükséges!


g) Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: - a jogszabályi előírásoknak megfelel, - a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható. Közoktatási intézmény által végzett képzés esetén gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki a jogszabályban meghatározott életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, azonban forgalmi vizsgára csak a jogszabályban meghatározott életkor betöltése után bocsátható, - az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá - a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte és az erről kiállított igazolást a közlekedési vizsgaközpont részére bemutatta; ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, - a meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, - a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. - „C” vagy „D” kategóriás rutinvizsgát, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára „C” kategória esetén csak a 18. életév, „D” kategória esetén csak a 21. életév betöltése után bocsátható. - Forgalmi vizsga – a „B” kategóriás képzés kivételével – sikeres járműkezelési, vagy rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető. - Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki - automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy - mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy - a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) „T” kategóriára kívánja kiterjeszteni, vagy - számára a bíróság – külön jogszabály alapján– a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé. - „C” és „C1” Kategóriás forgalmi vizsgára abban az esetben bocsátható a közúti járművezető, ha az előfeltételként meghatározott kategóriából már minden vizsgakötelezettségének sikeresen eleget tett. 


Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki

a) „A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

b) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

c) „C” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „C1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

Személyazonosításra alkalmas okmányok a tanfolyamra történő jelentkezés és a vizsgák alkalmával: A személyazonosító igazolvány, továbbá útlevél vagy a kártyaformátumú, 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

9.2. A VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK A FELTÉTELEI Az összes sikeres vizsga letétele után a sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a (10) bekezdésben meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. Az igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek: - az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, – az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, – védőnői, – dietetikusi, – mentőtiszti, – gyógytornász, – egészségügyi szakoktatói, – diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint – a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és – az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki – 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; – 1984. január 1-je után: = bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, = „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, = „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

9.3. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK - Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében, ill. tanfolyam mentesen is lehetséges. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet. Iskolánkban rendszeresen indítunk felkészítő tanfolyamot kedvezményes áron. Erre jelentkezni az ügyfélfogadóban lehet. Az elsősegélynyújtó tanfolyam díja: 22.900-, Ft., Vizsga díja: 12.100-Ft.

10. A TANULÓ ÁLTAL IGÉNYELT KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM TANTÁRGYAI, A KÉPZŐ SZERVÜNK ÁLTAL TARTOTT ÓRASZÁMOK, AZ ELMÉLETI TANÓRÁK IDŐTARTAMA:

a) "AM" kategória elméleti tantárgyak és kötelező gyakorlati óraszámok: Közlekedési ismeretek 12 óra A járművezetés elmélete 4 óra Vezetési gyakorlat "AM” 10 óra + forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 100 km

b) „A1” kategória elméleti tantárgyak és kötelező gyakorlati óraszámok: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra Közlekedési ismeretek 14 óra A járművezetés elmélete 4 óra Vezetési gyakorlat "A1" 16 óra+forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 240 km

c) „A1” kategória (érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel). Vizsga helye: Szeged. Kereskedő köz 3-5. vagy Orosháza tanpályától Közlekedési ismeretek 1 óra A gépkocsivezetés elmélete 1 óra Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra Vezetési gyakorlat 8 óra+forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 30 km d) „A2” kategória elméleti tantárgyak és kötelező gyakorlati óraszámok: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra Közlekedési ismeretek 14 óra A járművezetés elmélete 4 óra Kötelezően teljesítendő menettávolság: 240 km Vezetési gyakorlat "A2" 16 óra+forgalmi vizsga 4 PROFI Oktató és Vizsgaközpont Kft.

e) „A2” kategória (2 éven belüli A1-el (2 éven belül A1 kategóriából sikeres elméleti vizsgát tett)) elméleti tantárgyak és kötelező gyakorlati óraszámok: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek --- Közlekedési ismeretek --- A járművezetés elmélete --- Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól. Kötelezően teljesítendő menettávolság: 180 km

f) „A2” kategória két éven túli A1-el elméleti tantárgyak és kötelező gyakorlati óraszámok: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra Közlekedési ismeretek 1 óra A járművezetés elmélete 1 óra Kötelezően teljesítendő menettávolság: 120 km

g) „A” kategória elméleti tantárgyak és kötelező gyakorlati óraszámok: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra Közlekedési ismeretek 14 óra A járművezetés elmélete 4 óra Vezetési gyakorlat "A" 26 óra+forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 390 km

h) „A” kategória 2 éven belüli A1-el elméleti tantárgyak és kötelező gyakorlati óraszámok: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek --- Közlekedési ismeretek --- A járművezetés elmélete --- Vezetési gyakorlat 16 óra+forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 240 km

i) „A” kategória két éven belüli A2-vel elméleti tantárgyak és kötelező gyakorlati óraszámok: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek --- Közlekedési ismeretek --- A járművezetés elmélete --- Vezetési gyakorlat 12 óra+forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 180 km

j) „A” kategória két éven túli A1-el elméleti tantárgyak és kötelező gyakorlati óraszámok: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra Közlekedési ismeretek 1 óra A járművezetés elmélete 1 óra Vezetési gyakorlat 10 óra+forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 150 km

k) „A” kategória két éven túli A2-vel elméleti tantárgyak és kötelező gyakorlati óraszámok: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra Közlekedési ismeretek 1 óra A járművezetés elmélete 1 óra Vezetési gyakorlat 8 óra+forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 120 km

l) "B" kategória tantárgyak és kötelező gyakorlati óraszámok: Közlekedési ismeretek 16 óra A gépkocsivezetés elmélete 8 óra Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra A gépkocsivezetés gyakorlata 29 óra+ forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 580 km

m) „BE” kombinált kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok Közlekedési ismeretek 8 óra Vezetési gyakorlat 12 óra+forgalmi vizsga Vezetési gyakorlat 8 óra+forgalmi vizsga. A gépkocsivezetés elmélete 4 óra Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 4 óra Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 4 óra Vezetési gyakorlat 16 óra + forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 192 km

n) „B96” képzés esetén Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3 óra Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 3 óra Vezetési gyakorlat(alapoktatás) 6 óra

o) "C" kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok: Közlekedési ismeretek 24 óra A gépkocsivezetés elmélete 12 óra Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 16 óra Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 14 óra Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 14 óra Vezetési gyakorlat 29 óra + forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 348 km

p) „C” kategória „C1” kategória megszerzését követő 2 éven belül elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok: Közlekedési ismeretek ----- A gépkocsivezetés elmélete ----- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek ----- Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás ----- Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 16 óra Vezetési gyakorlat 14 óra + forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 168 km

q) „C+E” kombinált kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok: Közlekedési ismeretek 8 óra A gépkocsivezetés elmélete 4 óra Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 6 óra Vezetési gyakorlat 14 óra + forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 168 km

r) ---

s) „D” kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok Közlekedési ismeretek 12 óra A gépkocsivezetés elmélete 6 óra Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 6 óra Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 6 óra Vezetési gyakorlat 29 óra+forgalmi vizsga Kötelezően teljesítendő menettávolság: 348 km

Az elméleti óra 3x 45 perc foglalkozásból és 2 tanóra után 10 perc szünetből, a gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból + 10 perc szünetből áll. Az elméleti foglalkozások általában 16.00-tól – 18.25-ig tartanak. Előzetes bejelentkezés esetén ingyenes számítógépes  gyakorlási lehetőséget biztosítunk ügyfélfogadónkban. A gyakorlati képzés kötelező óraszámainak oktatását a képző szerv legkésőbb a jogszabályban meghatározott sikeres közlekedési alapismeretek vizsga - adott tanulóra vonatkozó - érvényességi idejének végig köteles teljesíteni.   Az első gyakorlati vizsgát megelőzően a tanuló kérelmére a jelentkezési lapon feltüntetett, eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriát a vizsgaközpont módosítja, amennyiben a kérelmezett vezetői engedély kategória elméleti képzési és vizsgakövetelményei az eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriával azonosak. E tekintetben azokat a vezetői engedély kategóriákat kell azonosnak tekinteni, amelyeknek

a) a kötelezően előírt elméleti óraszámai,

b) az elméleti vizsga során számon kért vizsgatárgyak száma és megnevezése és

c) az elméleti vizsgatárgyanként a kérdések száma megegyezik.

11. GYAKORLATI OKATÓINK ÉS A VÁLASZTHATÓ JÁRMŰ TÍPUSOK: A képző szerv a gyakorlati oktatást az alábbi alvállalkozók bevonásával biztosítja: sorszám oktató neve jármű típus telefonszám óradíj megjegy.

Kajtár Norbert Opel Zafira 30/299-1086 22. pont szerint AM,A,B,C,C E, Autómata kat

15. Kajtár Norbert „C” kategória.: Iveco Eurocargo Tector ML130 E 28 R „CE” kombinált kategória

22.pont szerint B kat. „B” kategóriában a gyakorlati oktatás során a résztvevő 3 csomag közül választhat. Fapados csomag: A képző szerv vállalja, hogy a tanuló gyakorlati oktatásának lehetőségét a vezetési időszakra vonatkozóan átlagosan min. heti 1-2 alkalommal, min. heti 1-2 tanórában biztosítja. Normál csomag: A képző szerv vállalja, hogy a tanuló gyakorlati oktatásának lehetőségét a vezetési időszakra vonatkozóan átlagosan min. heti 1-2 alkalommal, min. heti 3-4 tanórában biztosítja. Intenzív(Gyorsított) csomag: A képző szerv vállalja, hogy a tanuló gyakorlati oktatásának lehetőségét a vezetési időszakra vonatkozóan átlagosan min. heti 2-3 alkalommal, min. heti 6 tanórában biztosítja. A szolgáltatás bármelyik oktatónál igénybe vehető, azzal, hogy egy oktatónál egyidejűleg max. 5 tanulónak biztosítjuk a gyorsított gyakorlati képzést, a képzés minőségének megtartása érdekében. Vezetési időszak: A tanuló gyakorlati képzésének megkezdésétől (első gyakorlati óra) az első forgalmi vizsgáig terjedő időszak. A képző szerv gyakorlati oktatás csak a tanuló által előre megfizetett órák terhére biztosít. Nem számítanak a vezetési időszakba, azaz a vezetési időszak alól kivételt képeznek az alábbi időszakok, amikor a képző szerv nem köteles a fenti óraszámot biztosítani: - Az oktató betegsége esetén a betegség időtartama. - Az oktatójármű műszaki meghibásodása esetén a jármű javíttatásának időtartama. - Az oktató előre bejelentett munkamentes időszaka. (legfeljebb alkalmanként 10 munkanap) - Egészségügyi járványhelyzet, vagy hatósági döntés alapján meghatározott különleges helyzet esetén. 7 PROFI Oktató és Vizsgaközpont Kft.

12. A HIÁNYZÁS PÓTLÁSA ÉS ANNAK KÖLTSÉGEI A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Az elméleti képzési rész elvégzése akkor is igazolható, ha a tanuló az egyes tantárgyak elméleti oktatásra vonatkozó kötelező óraszám 10%-nál kevesebbet hiányzott. Ezt önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell. A hiányzás pótlása pótfoglalkozáson történik vagy a következő tanfolyami csoport megfelelő foglalkozásán való részvétellel. Vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél. Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell. A gyakorlati vezetés esetében a kieső időt (hiányzást) feltétlenül pótolni kell. Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsult meg úgy, az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie és a kiesett időt ingyen pótolhatja. A vezetési órát a tanuló a megbeszélt időpont előtt legkésőbb 48 órával mondhatja le. Ha a vezetési óra az ügyfél miatt maradt el (pl. nem jelenik meg és nem mondja le), akkor a táblázat szerinti oktatói óradíjat kell megfizetni.

13. AZ EGYES TANTÁRGYAK HALLGATÁSA ÉS VIZSGÁJA ALÓLI MENTESÍTÉS FELTÉTELEI Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból: Bármely egyetemen, főiskolán szerzett: gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; szakirányú műszaki oktatói oklevél. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett harcjármű üzembentartó szakos oklevél; katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél; gépjármű technikus tiszti képesítés; harcjármű üzemeltetői üzemmérnök. „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés). Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi), közúti járműgépész; közlekedésgépész; gépjármű-technikai; gépjárműüzemi; mezőgazdasági gépész; mezőgazdasági gépjavító; építőgépész; gépjárművezető és – karbantartó. Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány: autószerelő; anyagmozgatógép-szerelő; építőgép-szerelő; mezőgazdasági gépszerelő; gépjárművezető és –karbantartó; mezőgazdasági gépész; fakitermelési gépkezelő; állattartó telepi gépész; kertészeti gépész; növénytermesztő gépész; erdőgazdasági gépész; mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető; mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. Közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány. A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki. Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések: aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból: Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés, munkavédelmi szakmérnöki oklevél; munkavédelmi üzemmérnöki oklevél; felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél, munkavédelmi technikusi oklevél; középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

14. A TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK MÓDJA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI, IRATTÁROZÁS) Másik iskolához való áthelyezésre lehetőség van. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy másik képző szervhez történő áthelyezés esetén, a szerződés felmondása, bármilyen megszűnése esetén a pénzügyi részben meghatározott fizetési kötelezettség terhelheti a tanulót. A tanuló a képzés megszakítását vagy a képzési igazolás kiállítását kizárólag írásban kezdeményezheti az ügyfélszolgálati irodákban, vagy postai úton. A nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki. Az áthelyezésről 3 munkanapon belül intézkedünk. A képzést befejező és az iskolától távozó tanuló anyagát irattárazzuk. Szintén irattárazzuk az anyagot, ha a sikeres KRESZ vizsgától számítva két év eltelt. A képző szerv a jogszabályban meghatározottak szerint az elvégezett képzésekről igazolást állít ki.

15. OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME Elméleti oktatás: Orosháza (Kossuth Lajos utca 32.) Bü. terem: ATI Császárné Szeged

Gyakorlati oktatás váltási helye: Szentes, Bocskai utca 8., Orosháza Kossuth Lajos utca 32. Tanpálya: Szeged Etelka sori tanpálya, Orosháza, Gyopárosi u. 3. (Békés Megyei Tisza Kálmán SZKI).

Forgalmi oktatás helyszínei: Hódmezővásárhely, Orosháza.

Számítógépes gyakorlás helye: Orosháza Kossuth Lajos utca 32.


16. A VIZSGAHELY CÍME:
a) Elméleti vizsga helye: Szeged, Kereskedő köz 5. szám, Békéscsaba, Szarvasi út 107. alatti tanterem.
b) Járműkezelési vizsga: Szeged, kereskedő köz 3-5 tanpálya, Orosháza, Gyopárosi út 3.
c) Rutin vizsga: Szeged, kereskedő köz 3-5 tanpálya, Orosháza, Gyopárosi út 3.
d) Forgalmi vizsga: „A”,”B” „A1”, „A2” „C”,”T”,” D” kategória és „CE” kombinált kategória és „BE” kombinált kategóriában: Orosháza, Gyopárosi út 3., Szeged, Kereskedő köz 3-5. szám vagy Hódmezővásárhely, Hódtói sportcentrum Hrsz:13/136/45, AM kategóriában: Orosháza, Gyopárosi út 3.,Csongrád, Szentháromság tér. „B” kategóriás vezetői engedély birtokában az „A1” kategóriás képzésre jelentkező a gyakorlati vizsgát: Szeged, Kereskedő Köz 3-5 szám vagy Orosháza tanpálya alatti indulással teheti le. e, BÜ vizsga, ATI Császárné Szeged

17. ENGEDÉLYEZŐ VIZSGAKÖZPONT, FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: Engedélyező vizsgaközpont: KAV Közlekedési Alkalmassági é Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Címe: 1019 Budapest, Thán Károly utca 3-5. 1439 Budapest Pf. 477. Telefonszám: +36-1-814-0800 email: info@kavk.hu Felügyeletet ellátó vizsgaközpont: KAV Közlekedési Alkalmassági é Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Közúti Gépjármű Közlekedési és Hatósági Főosztály Címe: 1019 Budapest, Thán Károly utca 3-5. 1439 Budapest Pf. 477. Telefonszám: +36-1-814-0800 email: info@kavk.hu

18. A VIZSGÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Joga van a vizsgázónak:
a) A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
b) A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
c) A képzést megszakítani, a meghatározott feltételek szerint.
d) Az elméleti tanfolyamon, továbbá a „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tantárgyon a mulasztását ingyenesen pótolni. e) Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni, (vizsga előtt, annak sikere érdekében).
f) Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával.
g) Egyeztetni az elméleti és gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval ill. iskolavezetővel.
h) Oktatócserét kérni.
i) Meghatározott módon (24 órával előbb) lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
j) Hiányozni a gyakorlati vezetésről ill. nem megjelenni a vizsgákon (Amennyiben a vizsgán igazoltan maradt távol, úgy joga van kérelmet benyújtani a vizsgaközpont felé, hogy a vizsgadíj ismételt megfizetése alól mentesüljön).
k) Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni.
l) Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.

A vizsgázó kötelessége:

a) A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
b) Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
c) A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
​d) A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.

e) A munkavédelmi előírásokat betartani.

f) A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni. A tanuló max. 20 percet késhet, az oktató köteles ennyit várni rá. 20 percet meghaladó késés esetén az oktató nem köteles várni. (Akadályoztatás esetén legalább 24 órával előtte lehet a vezetést lemondani. Ennek hiányában az óradíj elvész.)

g) Az oktató késése esetén legalább 20 percet várni.

h) A kötelezően előírt minimális órákról való hiányzásait pótolni.

i) A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni. (Halasztásra csak írásbeli kérelmére van lehetőség.)

j) Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a vizsgaközpont által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást. k, adataiban történő változást 8 napon belül bejelenteni a képző szerv részére.


A tanfolyamról kizárás:

a) Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel. Ez a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.

b) Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.

c) A tanfolyami képzését egyoldalúan megszakítja és többszöri felszólítás után – az első felszólítástól számított 6 hónap elteltével – sem jelentkezik. d) Valótlan adatokat közöl vagy fontos információkat eltitkol (pl. eltiltás alatt áll).

d) A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet!

19. A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS, A KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FONTOSABB ELŐÍRÁSOK. NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTŐ, A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását). Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul. Ugyanígy az EU polgárokra sem vonatkoznak a fentiek.

20. EGYEBEK, pénzügyi feltételek.

1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.

2. Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget!

3. Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól lefelé eltérhet. Az akciós kedvezmény mértékét és időtartamát a tanulóval kötött szerződésben határozzuk meg, mely a vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett tandíj megbontás nélkül, a szolgáltatás egészére értendő. (Beiskolázástól a vezetői engedély megszerzéséig) A részleges szolgáltatást (pl. a tanfolyamot megszakító, vagy a másik képzőszervhez távozó, tanfolyamot nem befejező) igénybe vevő tanulókra a jelen feltételekben közölt nem akciós tandíjak vonatkoznak. Részleges szolgáltatásnak minősül: - tanfolyam megszakítása (szerződés tanuló általi felmondása) - Szerződés felmondása a képző szerv által (tanfolyamról kizárás) - Áthelyezés másik képző szervhez (tanuló kérelmére) - Szerződés egyéb megszűnése esetén (pl. elállás) - A tanuló a képzést és vizsgáit az előírt jogszabályi határidőben (24/2005(IV.21.) GKM. rendelet) nem teljesíti és a szerződés képző szerv általi további teljesítése ez miatt nem lehetséges. Amennyiben a tanuló részleges szolgáltatást vett igénybe a tanulónak vissza kell fizetnie a képző szerv részére az igénybevett kedvezmények teljes összegét.

4. A befizetést bizonyító számlát gondosan meg kell őrizni és kérésre az oktatónak és az ügyfélszolgálati irodában is be kell mutatni. Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk.

5. Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege legalább 10.000.- Ft.

6. Az eAutósiskola képzést csak előre megfizetett tan- és vizsgadíj részletek esetén biztosít. Ha az ügyfél a tandíjat előre nem fizette meg kivételesen indokolt esetben az iskolavezető írásos engedélyével max. 30 nap fizetési halasztásban részesülhet. A tanuló a halasztás ideje alatt gyakorlati képzésben részesülhet. Ebben az esetben a tanuló a vezetési kartonba bejegyzett oktatás aláírásával elismeri a levezetetett órák utáni tartozását az autósiskola felé. A halasztás (30 nap) lejártával a tanuló a tartozását külön felszólítás nélkül köteles rendezni az autósiskola felé. Amennyiben ez nem történik meg a tanuló további oktatásban nem részesülhet. Ha az ügyfél a részleteket nem időben fizeti, ez problémát jelenthet a gyakorlati képzés menetében, melyet oktatás módszertani szempontok miatt nem célszerű megszakítani.

7. A tanfolyam félbeszakítása esetén – írásbeli kérelemre – a fennmaradó részt (az ügyintézési költség és a képző szerv felé fennálló tartozás levonásával) visszafizetjük.

8. Amennyiben a tanuló a képzés teljesítésének megkezdése előtt eláll a szerződéstől úgy köteles a szerződés megszüntetésével okozott kárt (elmaradt haszon) megtéríteni, valamint 20.000-Ft (húszezer forint) bánatpénz megfizetésére kötelezi magát a képző szerv felé. Bánatpénz megfizetésére okot adó körülmény: - A tanuló a megkötött képzési szerződés teljesítésének megkezdése előtt a szerződéstől eláll. Amennyiben a képző szerv a vállalási feltételekben foglaltak szerint folytatja, teljesíti a képzést és ennek ellenére a szerződés az alábbi okok miatt nem teljesül vagy nem megfelelően teljesül, tehát a tanuló a szerződésben vállalt teljes képzési szolgáltatás igénybevételére tett kötelezettségét nem teljesíti, megszegi a szerződést, úgy a tanuló 20.000-Ft (húszezer forint) kötbér megfizetésére kötelezi magát a képző szerv felé. Kötbér megfizetésére okot adó szerződésszegési okok: - Szerződés felmondása a tanuló részéről. - Szerződés felmondása a képző szerv által (tanfolyamról kizárás) - A tanuló a képzést és vizsgáit az előírt jogszabályi határidőben (24/2005(IV.21.) GKM. rendelet) nem teljesíti és a szerződés képző szerv általi további teljesítése ez miatt nem lehetséges. - A tanuló áthelyezését kéri egy másik képző szervhez.

9. A gyakorlati vezetési órákat napi áron teljesítjük. A képző szerv fenntartja a képzési árak módosításának jogát, melynek keretében egyoldalú módosítással felfelé is eltérhet a megállapított díjaktól. A változást a változást megelőzően 15 nappal az ügyfélszolgálati irodán keresztüli kifüggesztéssel való közzététellel és az oktatók általi szóbeli tájékoztatással közöljük a tanulókkal. Az áremelés visszamenőleges hatályú NEM LEHET. Ha a tanuló a változtatásokat nem fogadja el jogosult a szerződést a azonnali hatállyal, külön jogkövetkezmény nélkül felmondani. Amennyiben a tanuló nem él a felmondás jogával, vagy akár ráutaló magatartással is magára nézve elismeri a változtatásokat, úgy a változtatások a szerződés és a vállalási feltételek részévé vállnak. Ráutaló magatartásnak számít különösen, ha a változást követően oktatást vesz igénybe, a változott árakat a képző szervnek megfizeti.

10. A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le.

21. A VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA Jelen pontban meghatározott vizsgákat a képző szerv a Vizsgaközponttól továbbértékesített (közvetített) szolgáltatásként nyújtja és a vizsgadíjakat ekként kezeli, azokat a vizsgaközponttól vásárolt változatlan formában és értékben értékesíti tovább a tanuló részére. Kategória / Elméleti vizsgadíj / Járműkezelési vagy rutin vizsgadíj / Forgalmi vizsgadíj / Bü. Vizsga / Vizsgadíjak összesen

AM               4.600-,                      3.600-,                                                     3.600-,                                               11.800-,

A1                4.600-,                      4.700-,                                                     11.000-,                                              20.300-,

A1-B-vel      4.600-,                                                                                       11.000-,                                              15.600-,

A2                4.600-,                      4.700-,                                                     11.000-,                                              20.300-,

A2-2 éven belüli A1-el - 4.700-,                                                                  11.000-,                                             15.700-,

A2- 2éven túli A1-el 4.600-,        4.700-,                                                    11.000-,                                             20.300-,

 A                 4.600-,                      4.700-,                                                     11.000-,                                             20.300-,

A-2 éven belüli A1-el                  4.700-,                                                      11.000-,                                            15.700-,

A-2 éven belüli A2-vel                4.700-,                                                      11.000-,                                            15.700-,

A-2éven túli A1-el 4.600-,          4.700-,                                                      11.000-,                                            20.300-,

A-2éven túli A2-vel 4.600-,        4.700-,                                                      11.000-,                                            20.300-,

B                  4.600-,                                                                                        11.000-.                                            15.600-,

B96             9.200-,                                                   3.500-,                                                                                   12.700-,

BE              13.800-,                                                  3.500-,                         11.000-,              4.400-,                  32.700-,

C                13.800-,                                                  3.500-,                        11.000-,             4.400-,                   32.700-,

C-„C1”-el 2 éven belül                                             3.500-,                         11.000-,             4.400-,                   18.900-,

CE             9.200-,                                                     3.500-,                         11.000-,             4.400-,                   28.100-,

D              4.600-,                                                      3.500-,                          18.500-,            4.400-,                   31.000-,

A Vizsgadíj befizetése készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges. Az elméleti pótvizsgadíj befizetése a Vizsgaközpontnál. (Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5., Békéscsaba, Szarvasi út 107.) is lehetséges, ill. a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt.

22. OKTATÁSI DÍJAK Autósiskolánknál „AM” „A” „A1” „A2” „B” „BE” „C” „D” kategóriákra és „CE” kombinált kategóriára lehetséges az E-learning elméleti képzés, melynek árai: Kategória Elméleti tanfolyam (pótórák nélkül) (Ft), Gyakorlati tanfolyam (pótórák nélkül), Elearning Elméleti tanfolyam (Ft), Elméleti óraszám, Bü. tanfolyam (Ft) Bü. óraszám, Gyak. óradíj Ft/óra, Gyak. óraszám + vizsgaóra Gyak. tanfolyam (Ft)

AM: 55.000-20.000, 16 - - 2.700-, 10+2 32.400,-

A1 50.000,- 35.000,- 22 - - 2.700-, 16+ 2 48.600.-

A1 B-vel - 35.000,- 3 - - 2.700-, 8+1 24.300,-

A2 50.000,- 35.000,- 22 - - 2.700-, 16+2 48.600,-

A2-2 éven belüli A1- el - - - - - 2.700-, 16+2 48.600,-

A2-2 éven túli A1-el - 35.000,- 3 - - 2.700-, 8+2 27.000,-

A 50.000,- 35.000,- 22 - - 2.700-, 26+2 75.600,-

A-2 éven belüli A1- el - - - - - 2.700-, 16+2 48.600,-

A-2 éven belüli A2- vel - - - - - 2.700-, 12+2 37.800,- 

A-2 éven túli A1-el - 35.000,- 3 - - 2.700-, 10+2 32.400,-

A-2éven túli A2-vel - 35.000,- 3 - - 2.700-, 8+2 27.000,-

B 59.000,- 49.000,- 28 - Normá l: 6.500-, Gyorsított/Autómata: 9.000- 29+1 29+1 29+1 147.000,- 165.000-, 195.000-,

B96 - 69.000,- 6 - 6.900,- 6+1 48.300,-

BE 69.000,- 69.000,- 22 20.000- 4 6.900-, 16+2 124.200,-

C 69.000,- 69.000,- 80 20.000- 14 7.900-, 29+2 244.900,-

C-„C1”-el 2 éven belül - - - 20.000- 16 7.900-, 14+2 126.400,-

CE 69.000,- 69.000,- 20 20.000- 6 7.900-, 14+2 126.400,-

D 69.000,- 69.000,- 28 20.000-, 6 7.900-, 29+2 244.900,-

A képző szerv az „AM”, „A2”, „A” „A1” kategória esetében a járműkezelési és a forgalmi vizsgát vizsgaeseményenként a fentiekben meghatározott óradíjakkal számolja el, mely vizsgák díjait, a tanuló köteles megtéríteni. A pótórák piaci és kedvezményes árai Iskolánknál megegyeznek a fenti táblázatban felsorolt alapóra díjakkal, a tanulóval kötött szerződésnek megfelelően. A pótórákat a tanuló személyesen az oktatónál vagy a képző szerv ügyfélszolgálatánál igényelheti. Motoros képzésnél a tanuló kötelező felszerelése oktatás és vizsga során: bukósisak, szemüveg (A bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki vagy protektoros védőfelszerelés, protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő, vagy csizma. A felszerelések közül a bukósisakot, protektoros védőfelszerelést, protektoros kesztyűt a képző szerv díjmentesen biztosítja a tanuló részére. A magas szárú zárt cipőt vagy csizmát a tanulónak kell biztosítania. Motoros gyakorlati képzés történhet a tanuló saját maga által biztosított motorral, vagy a képző szerv által biztosított motorral. Amennyiben a tanuló igényli, iskolánk „AM”, „A2”, „A” kategóriás valamint „A1” kategóriás motorkerékpárt biztosít a tanuló kérésére a gyakorlati oktatáshoz és a vizsgához. A fenti járművek használatáért a képző szerv „AM”, „A1”, „A2”, „A” kategóriáknál 1.500-Ft ot számol fel tanóránként, a vezetési óradíjon felül.


Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánok!

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.

Váltás gyengénlátó verzióra!